Ide o miesta pre deti od 0 do 18 rokov ktoré vyžadujú vykonávanie opatrení  v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle zákona 305/2005 Z.z.

  • deti na základe súdneho rozhodnutia (NO, VO, ÚS)
  • deti na dobrovoľnom pobyte na základe dohody (umiestnenie detí na základe dohody ak je to účelné a vhodné sa bude realizovať v samostatne usporiadanej skupine v zmysle § 51 ods. 3 a po odporúčaní orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 59 na základe písomnej dohody s rodičom, alebo osobou ktorá sa osobne stará o dieťa. V jednej samostatnej skupine je možné umiestniť maximálne 1 dieťa na základe dohody).

Centrum bude vykonávať opatrenia pobytovou formou pre:

  • deti, u ktorých je ohrozený fyzický, psychický a sociálny vývin (z dôvodu konfliktnej situácie v rodine, rozpadu rodiny, krízovej situácie v rodine, nezvládnutých rodičovských zručností, nedostatočnej starostlivosti a neuspokojovania základných životných potrieb dieťaťa),
  • deti s výchovnými problémami (školské neúspechy, záškoláctvo, úteky, nezvládanie agresivity a agresie, problémy s autoritami),
  • rizikové rodiny (v konfliktnej: predrozvodovej/predrozchodovej, rozvodovej/rozchodovej a porozvodovej/porozchodovej situácií, so zameraním na elimináciu negatívneho vplyvu na dieťa, rodiny s nedostatočnými rodičovskými zručnosťami u ktorých hrozí riziko zanedbávania, ohrozenie dieťaťa),
  • deti vystavené negatívnym vplyvom, ktoré ohrozujú ich psychický vývin, fyzický alebo sociálny vývin v rodinnom, školskom a širšom prostredí
  • deti, u ktorých je ohrozený fyzický, psychický a sociálny vývin (z dôvodu rozpadu rodiny, krízovej situácie v rodine, nezvládnutých rodičovských zručností, sociálnopatologických javov v rodine, nedostatočnej starostlivosti a neuspokojovania základných životných potrieb či narušenej vzťahovej väzby).

Miesta vykonávaných pobytových opatrení:

1. Škultétyho 246/9, Bošany

2. Podjavorinskej 270/8, Bošany

Centrum pre deti a rodiny Orchidea, n. o. vykonáva pobytové opatrenia v 3 samostatných skupinách. Každá samostatná skupina má 10 detí. Budova č.1 na adrese výkonu Škultétyho 246, Bošany má 2 samostatné skupiny po 10 detí. Jedná sa o bývanie v 2 samostatných bytových jednotkách so samostatnými vchodmi. Budova č.2 na adrese výkonu Podjavorinskej 270, Bošany má 1 samostatnú skupinu v počte 10 detí. Jedná sa o bývanie v 1 samostatnej bytovej jednotke so samostatným vchodom. Schválená kapacita miest podľa Programu CDR je 30 miest pre maloleté deti. Všetky 3 bytové jednotky ako samostatne usporiadané skupiny sú už zrekonštruované podľa platného zákona a predpisov.

V prípade záujmu o voľné miesta pre maloleté deti v našom zariadení CDR nás kontaktujte na tel. č. 0911 208 129 alebo prostredníctvom e-mailu centrum@centrumorchidea.sk