Centrum pre deti a rodiny Orchidea, n. o. vykonáva aj ambulantné a terénne opatrenia.

Cieľom vykonávaných opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately je systematická prevencia vzniku krízových situácií v rodine, ochrana práv a právom chránených záujmov detí a komplexná pomoc a starostlivosť deťom a rodinám v krízovej životnej situácií, v rizikových situáciách z dôvodu predchádzania prehlbovaniu a opakovaniu porúch psychického, fyzického a sociálneho vývinu detí a tým predchádzanie nárastu krízových situácií  u dieťaťa, v rodine.

Druh vykonávaných opatrení:

1. výchovné opatrenia podľa § 12 ods. 1 písm. b zákona č. 305/2005 Z.z.

2. výchovné opatrenia podľa § 12 ods. 1 písm. d) zákona č. 305/2005 Z. z.

3. výchovné opatrenia podľa § 37, ods. 2, Zákona o rodine č. 36/2005 Z.z.

4. výchovné opatrenia podľa § 37 ods. 4 Zákona o rodine č. 36/2005 Z.z.

5. iné opatrenia podľa § 11 ods. 2, písm. a),b),c), § 11 ods. 3) písm. b) bod 1, § 11 ods. 3 písm. b) bod 2,  §11 ods. 3 písm. b) bod 3, § 11 ods. 3 písm. b) bod 4, § 11 ods. 3 písm. b) bod 5, písm. d)

Kompletný zoznam modulov, ktoré Vám ponúka naše centrum, nájdete v Program centra pre deti a rodiny Orchidea.

Schválené priority v oblasti zabezpečenia opatrení SPODaSK na rok 2020 nájdete na webovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/SSVaR/OVOZ/AT.pdf

Schválené priority v oblasti zabezpečenia opatrení SPODaSK na rok 2020 a 2021 nájdete na webovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny https://www.upsvr.gov.sk/zariadenia-socialnopravnej-ochrany-deti-a-socialnej-kurately/schvalene-priority-v-oblasti-zabezpecenia-vykonavania-opatreni-spodask-na-rok-2019/plan-zabezpecenia-vykonavania-opatreni-ambulantnou-formou-alebo-terennou-formou-v-centrach-pre-deti-a-rodiny-s.html?page_id=851124

Poradenské miesta:

R. Jašíka 158/8, 958 01 Partizánske,

Matice Slovenskej 335/8 , Prievidza,

Sládkovičova 60/6, Bánovce nad Bebravou,

Landererova 8, Bratislava.