Úvod

Vitajte na stránkach Centra pre deti a rodiny Orchidea, n. o.  (ďalej len Centrum):

Pre zabezpečovanie opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately je vytvorené Centrum pre deti a rodiny Orchidea n.o., pobytovou formou (výchovné opatrenie, neodkladné opatrenie, ústavná starostlivosť a dobrovoľný pobyt ) na prevádzkach ul. Škultétyho č. 246 a ul. Podjavorinskej 270, v Bošanoch. Pobytová forma má kapacitu 4 samostatných skupín,  v počte 10 miest na každú samostatnú skupinu. Terénna a ambulantná forma v našom CDR je realizovaná v mestách Partizánske (Bánovce nad Bebravou), Prievidza a Topoľčany.

S realizáciou opatrení v našom CDR súvisí aj prijímanie kvalifikovaných odborných zamestnancov – sociálnych pracovníkov, psychológov, špeciálnych pedagógov, vychovávateľov a pod. Vítaní sú u nás všetci tí, ktorí na základe požadovaného vzdelania cítia svoje uplatnenie v oblasti, či už v našej pobytovej forme alebo terénnej a ambulantnej forme v jednotlivých prevádzkach nášho Centra pre deti a rodiny.

Program centra pre deti a rodiny Orchidea